Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

 • 1

Stowarzyszenie rejestrowe o nazwie „Ścieżka serca”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną organizacją pozarządową, działającą na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

 • 2
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 • 3
 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy: Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 • 4

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych o podobnych celach i zakresach działania.

 • 5
 1. Nazwa Stowarzyszenia „Ścieżka serca” oraz logo są dobrem prawnie chronionym.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci, znaków itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 6
 1. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej jej członków, dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników.
 2. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 8, które są celami pożytku publicznego.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 • 7

Stowarzyszenie zawiązuje się na czas nieograniczony.

Rozdział II

Cele i środki działania

 

 • 8

Stowarzyszenie wyznacza sobie następujące cele działania:

 1. Propagowanie zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia;
 2. Gromadzenie wiedzy na temat dzieci oraz osób dorosłych wysoko wrażliwych, uzdolnionych, mających trudności z przystosowaniem społecznym oraz jej popularyzowanie;
 3. Oddziaływanie na społeczeństwo, organizacje, ośrodki medyczne i wychowawcze na poziomie lokalnym, powiatowym i ogólnokrajowym w celu zmiany struktur wrogich dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym wysoko wrażliwym, uzdolnionym, mającym trudności z przystosowaniem społecznym;
 4. Wyrównywanie szans dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wysoko wrażliwych, uzdolnionych, mających trudności z przystosowaniem społecznym, zapewnienie im pomocy psychologicznej, a także ich rodzinom;
 5. Wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz dziecka;
 6. Wspieranie osób prowadzących świadome życie oraz wszelkie działania, którymi kieruje pragnienie serca;
 7. Zapobieganie powstawaniu chorób psychicznych u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
 8. Promowanie wiedzy, służącej budowaniu wewnętrznego poczucia wartości, siły i sukcesu;
 9. Udzielanie wsparcia młodzieży w przygotowaniu się do wejścia w dorosłe życie;
 10. Upowszechnianie i ochrona wolności osobistej dzieci i młodzieży;
 11. Wspieranie i podnoszenie kompetencji osób, w tym członków Stowarzyszenia, działających na rzecz dziecka, młodzieży oraz osób dorosłych wysoko wrażliwych, uzdolnionych, mających trudności z przystosowaniem społecznym, a także podążających własną ścieżką serca i realizujących osobisty potencjał.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, poradniczej, naukowo-badawczej i artystycznej, zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć, służących podnoszeniu świadomości, poczucia wolności oraz rozwojowi kompetencji osobistych i realizacji własnego potencjału, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych wysoko wrażliwych, uzdolnionych, mających trudności z przystosowaniem społecznym, udzielanie im wsparcia i pomocy psychologicznej.

 • 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie i realizację programów adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym wysoko wrażliwych, uzdolnionych i mających trudności z przystosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
 2. Organizowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów, wykładów, szkoleń, kursów, zajęć, seminariów służących realizacji celów statutowych;
 3. Udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach, projektach, konferencjach i szkoleniach służących zdobywaniu (również przez członków stowarzyszenia) wiedzy oraz materiałów umożliwiających realizację celów statutowych;
 4. Prowadzenie badań naukowych dotyczących dzieci, młodzieży i osób dorosłych wysoko wrażliwych, szczególnie uzdolnionych, wykazujących trudności w adaptacji społecznej;
 5. Udzielanie wsparcia i porad dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom, a także osobom dorosłym, które są zainteresowane rozwojem kompetencji osobistych;
 6. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 7. Prowadzenie działalności na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
 8. Zdobywanie środków finansowych, niezbędnych do realizacji celów statutowych;
 9. Propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez organizowanie kampanii i akcji informacyjnych w środkach masowego przekazu;
 10. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie przepływu informacji na temat dzieci i osób dorosłych wysoko wrażliwych, uzdolnionych, mających trudności z przystosowaniem społecznym oraz technik powodujących wzrost jakości życia;
 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, szkołami wyższymi, w szczególności z Wrocławia i województwa dolnośląskiego;
 12. Wydawanie podręczników, książek, biuletynów i broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
 13. Nagrywanie reportaży, filmów dokumentalnych opartych na materiałach, stanowiących efekt pracy Stowarzyszenia.
 14. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, podnoszącej jakość wzajemnych relacji i współpracy;

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 

 • 10

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 • 11

 

 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
 2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.
 • 12
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, która złożyła pisemną deklarację o gotowości przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która jest zainteresowana realizacją zadań Stowarzyszenia i która zadeklarowała pomoc rzeczową bądź merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym jest reprezentowana przez swojego pełnomocnika.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju idei oraz realizacji celów Stowarzyszenia.
 • 13

 

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się na mocy uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Od odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.
 • 14

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 2. a) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
 3. b) wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia;
 4. c) uczestniczyć w działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 5. d) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące Stowarzyszenia.
 6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
 7. a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
 8. b) przestrzegania Statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia;
 9. c) regularnego opłacania składek członkowskich.
 • 15
 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
 2. a) brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
 3. b) uczestniczyć w działalności i wydarzeniach Stowarzyszenia;
 4. c) zgłaszać zapytania, wnioski i postulaty co do działalności Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia.
 6. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia.
 7. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 • 16

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 1. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:
 2. a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 3. b) śmierci członka.
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, poprzedzone pisemnym upomnieniem, z powodu rażącego lub uporczywego naruszania zasad statutowych, autorytetu Stowarzyszenia, nieprzestrzegania uchwał Władz i regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu. Od tej Uchwały członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

 • 17

 

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 18

 

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 2. Uchwały Władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut w dalszych postanowieniach stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” uchwała nie zostaje podjęta.
 • 19

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków zarówno zwyczajnym jak i nadzwyczajnym z proponowanym porządkiem obrad wysyła Zarząd nie później, niż jeden tydzień przed wyznaczonym terminem. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 • 20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Decydowanie o kierunkach działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwalanie projektów zmian z Statucie.
 4. Udzielanie absolutorium dla Zarządu.
 5. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
 9. Nadawanie tytułu członka honorowego.
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 • 21

 

 1. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 • 22
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z dwóch osób, w tym prezesa i wiceprezesa Stowarzyszenia, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 3. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 4. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes Stowarzyszenia samodzielnie.
 5. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Stowarzyszenie może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników.
 6. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu działań podejmowanych przez siebie w związku z pełnionymi funkcjami.
 • 23

 

Do zadań Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Realizowanie Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Realizowanie merytorycznego programu Stowarzyszenia.
 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 5. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, za wyjątkiem przyjmowania członków honorowych.
 6. Dysponowanie funduszami Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.
 7. Zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków.
 8. Uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia.
 9. Uchwalanie regulaminu pracy Stowarzyszenia i określanie wynagrodzenia pracowników.
 10. Dokonanie podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających zespołowego działania.
 11. Sporządzanie sprawozdań z działalności
 12. Załatwianie wszelkich innych spraw, nie należących do pozostałych władz Stowarzyszenia.
  • 24

   

  Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:

  1. a) tworzyć biura;
  2. b) zatrudniać pracowników;
  3. c) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.
  • 25

   

  1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
  2. Komisję Rewizyjną powołuje Walne Zebranie Członków.
  3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie Stowarzyszenia nie pełniący żadnych funkcji w Stowarzyszeniu.
  4. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
  5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się co najmniej jeden raz w roku.
  6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
  • 26

   

  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Kontrola działalności statutowej oraz finansowej Stowarzyszenia.
  2. Składanie Walnemu Zebraniu Członków, co najmniej raz w roku, sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla ustępującego Zarządu.
  3. Wnioskowanie pod adresem Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  • 27

   

  W razie, gdy skład Władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej kadencji.

  Rozdział V

  Majątek i fundusze Stowarzyszenia

   

  • 28

   

  1. Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:
  2. a) składki członkowskie;
  3. b) wpływy ze zbiórek i ofiarności publicznej;
  4. c) darowizny, granty, spadki, zapisy;
  5. d) dotacje, subwencje, środki publiczne;
  6. e) wpływy z własnej działalności statutowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  7. f) środki przekazane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
  8. Stowarzyszenie będzie pozyskiwać środki pieniężne oraz inne darowizny od podmiotów i osób zagranicznych.
  9. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa Zarządu.

  Rozdział VI

  Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

   

  • 29

   

  Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością dwóch trzecich głosów zebranych w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  Rozdział VII

  Postanowienia końcowe

   

  • 30

   

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz innych uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie.